Wykaz publikowanych prac naukowych

 1. Krok E. (1997). Jak zorganizować komputerowe stanowisko pracy. Firma i Rynek nr 5, s. 82-84.
 2. Krok E. (1997). Próba porównania stanu komputeryzacji szkół polskich i niemieckich. Biuletyn Informacyjny firmy „Vulcan” nr 3, s. 46-52.
 3. Krok E. (1998). Computerisierung der Ausbildungs-Einrichtungen – gegenwärtiger Stand und deutsch-polnischer Vergleich. Zeszyt Serii Wydawniczej Polsko – Niemieckiego Studium Informatyki Ekonomicznej im. Konrada Zusego nr 3, s. 118-126.
 4. Krok E. (1998). Datenbank als Vorschlag für bessere Verwaltung einer Ausbildungs-Einrichtung. Zeszyt Serii Wydawniczej Polsko – Niemieckiego Studium Informatyki Ekonomicznej im. Konrada Zusego nr 3, s. 80-83.
 5. Krok E. (1998). Die Methode der qualitativen Personalauswahl in der Gesellschaft der Globalen Information. Metoda jakościowego doboru kadr w społeczeństwie globalnej informacji. Zeszyt Serii Wydawniczej Polsko – Niemieckiego Studium Informatyki Ekonomicznej im. Konrada Zusego nr 3, s. 112-117
 6. Krok E. (1998). Komputer jako narzędzie wspomagające proces zarządzania w szkole. Informatyka nr 7‑8, s. 45-47.
 7. Krok E. (1998). Gazeta w Internecie. Zeszyt Naukowy słuchaczy Pierwszego Dziennego Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 41-48.
 8. Szewczyk A., Krok E., Pracowita M. (1998). Position des Informatikers in der Informationsgesellschaft. Proceedings I Wismarer Wirtschaftsinformatik-Tage „WIWITA”, Wismar, s.148-154.
 9. Krok E. (1998). Ochrona danych w społeczeństwie globalnej informacji. Materiały konferencyjne I Krajowej Konferencji z cyklu „Problemy społeczeństwa globalnej informacji” na temat „Kultura informatyczna w społeczeństwie globalnej informacji”, Szczecin.
 10. Krok E. (1999). Organizacja komputerowego stanowiska pracy. W: E. Kolbusz, A. Nowakowski (red.), Informatyka w Zarządzaniu, Szczecin, s. 229-241.
 11. Krok E. (1999). Komputerowe wspomaganie procesu selekcji kadr. Personel i zarządzanie 11(68), s. 18-22.
 12. Krok E. (1999). Postulaty odnośnie kształcenia informatycznego w społeczeństwie globalnej informacji. W: A. Szewczyk (red.), Świadomość informatyczna społeczeństwa”. Wydawnictwo Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, Szczecin, s. 73-82.
 13. Krok E. (1999). Konrad Zuse zwany ‘ojcem komputera’ i jego droga do epokowego wynalazku. ZN US Studia Informatica 13(276), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 173-176.
 14. Krok E. (2000). Tradycyjna i informatyczna diagnostyka kandydatów do pracy. Personel i zarządzanie 2(71), s. 16-19.
 15. Krok E. (2000). Telepraca i nauka na odległość w społeczeństwie globalnej informacji. ZN US Studia Informatica 12(266), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 25-38.
 16. Krok E. (2000). Kadry informatyczne w społeczeństwie globalnej informacji. Informatyka nr 4, s. 19-21.
 17. Krok E. (2000). Wspomagana komputerowo gospodarka kadrami. Personel i zarządzanie 10(79), s. 10-12.
 18. Krok E. (2000). Warunki i zalety telepracy. Personel i zarządzanie 11(80), s. 28-29.
 19. Krok E. (2000). Dobór kadr jako przesłanka efektywnego funkcjonowania firmy. Personel i zarządzanie nr 17(86), s.10-14.
 20. Krok E. (2000). Istota społeczeństwa informacyjnego. ZN US Studia Informatica 14(293), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 7-22.
 21. Krok E. (2000). Rola techniki komputerowej w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych osób z uszkodzeniami wzroku, słuchu lub mowy. W: A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski. Wydawnictwo Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, Szczecin, s. 208-216.
 22. Krok E. (2001). Statystyka w rekrutacji: wartościowanie kandydatów do pracy metodą porządkowania liniowego. Personel i zarządzanie 4(97), s. 12-15.
 23. Krok E. (2001). Kontakty międzyludzkie w miejscu pracy. Personel i zarządzanie 8(101), s.10-11.
 24. Krok E. (2001). Algorytmy dla każdego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 25. Krok E. (2001). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie doboru kadr. Taksonomia 8(906). Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania – prace AE we Wrocławiu, 2001, s.191-201.
 26. Krok E. (2001). Zdalne nauczanie w dobie społeczeństwa informacyjnego. Edukacja Medialna 3(21), s. 17-21.
 27. Krok E. (2001). The application of the variance system of the weights of the candidates’features and skills in the recruitment process. ZN US Folia Oeconomica Stietinensia 8(322), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 165-176.
 28. Krok E. (2001). Komputerowe wsparcie pracy specjalistów personalnych. Personel i zarządzanie 22(115), s. 32-36.
 29. Krok E. (2001). E-banki kierunkiem rozwoju bankowości w Polsce. W: A. Szewczyk (red.), Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji. Hogben, Szczecin, s. 63-68.
 30. Krok E. (2001). Fernunterrichten in der Informationsgesellschaft. Materiały konferencyjne: Konferencja międzynarodowa nt. „Technologie informatyczne w procesie kształcenia na międzynarodowych potokach studiów”, Szczecin.
 31. Krok E. (2002). Profesjonalna rekrutacja kadr w Niemczech cz. I. Personel i zarządzanie 2(119), s. 32-36.
 32. Krok E. (2002). Profesjonalna rekrutacja kadr w Niemczech cz. II. Personel i zarządzanie 3(120), s. 38-42.
 33. Krok E. (2002). Elektroniczna rejestracja czasu pracy i sposobu jego wykorzystania. Personel i zarządzanie 4(121), s. 25-30.
 34. Krok E. (2002). Rozmowa kwalifikacyjna. W: A. Szewczyk (red.), Informatyk na rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2002, s. 105-130.
 35. Krok E. (2002). Informatyzacja działów personalnych. ZN US Studia Informatica 15(324), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 41-48.
 36. Krok E. (2002). Praca informatyka w firmie informatycznej – raport z badań ankietowych. ZN US Studia Informatica 16(337), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 121-139.
 37. Krok E. (2002). Wzór na profil. Metody statystyczne wspomagające proces doboru kadr. Personel i zarządzanie 20(137), s. 44-46.
 38. Krok E. (2002). W poszukiwaniu najlepszego stanowiska. Metody statystyczne wspomagające proces doboru kadr. Personel i zarządzanie 21(138), s. 49-51.
 39. Krok E. (2002). Upraszczanie profilu. Metody statystyczne wspomagające proces doboru kadr. Personel i zarządzanie 22(139), s. 50-52.
 40. Krok E. (2002). Wagi w profilu wymagań. Metody statystyczne wspomagające proces doboru kadr. Personel i zarządzanie 23(140), s. 46-49.
 41. Krok E. (2002). Telepraca – aspekty ekonomiczne i społeczne. W: A. Szewczyk (red.), Telepraca – szansa czy zagrożenie dla rynku pracy, Hogben, Szczecin, s. 87-93.
 42. Krok E. (2002). Möglichkeiten der Computerunterstützung bei der Personalauswahl. Proceedings III Wismarer Wirtschaftsinformatik-Tage „WIWITA”, Wismar, s. 26-32.
 43. Krok E. (2003). Ocena możliwości stosowania formalno-statystycznych systemów wag dla zmiennych w procesie doboru kadr. Prace Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Taksonomia 10, s. 472-480.
 44. Krok E. (2003). Dzielenie się wiedzą z punktu widzenia jednostki i organizacji. W: A. Szewczyk (red), Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Hogben, Szczecin, s. 180-184.
 45. Krok E. (2003). Ocena możliwości zastosowania metod statystycznych w procesie doboru kadr. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 46. Krok E., Kotnis M. (2004). Statistische Methoden und Computeranwendung bei der professionellen Personalauswahl. Proceedings IV Wismarer Wirtschaftsinformatik-Tage „WIWITA”, Wismar.
 47. Krok E. (2004). Zapotrzebowanie na informację – wyniki badań ankietowych wśród korzystających z Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. W: A. Szewczyk (red.), Informacja dobra lub zła nowina. Hogben, Szczecin, s. 551-557.
 48. Krok E. (2004). Zarządzanie czasem (1). Wyznaczanie i realizacja motywujących celów w życiu zawodowym i prywatnym pracownika. Personel i zarządzanie 7(172), s. 74‑76.
 49. Krok E. (2004). Zarządzanie czasem (2). Jak skutecznie zaplanować dzień pracy oraz osiąganie celów krótko- i długoterminowych? Personel i zarządzanie 8(173), s. 74-80.
 50. Krok E. (2004). Zarządzanie czasem (3). Jak skutecznie określać priorytety zadań oraz delegować uprawnienia i odpowiedzialność? Personel i zarządzanie 9(174), s. 88-91.
 51. Krok E. (2004). Zarządzanie czasem (4). Jak walczyć ze „złodziejami czasu”? Personel i zarządzanie 10(175), s. 94-96.
 52. Krok E. (2005). Wsparcie informatyczne procesu rekrutacji kadr. W: A. Szewczyk (red.), Komputer – przyjaciel czy wróg. Printshop, Szczecin, s. 221-224.
 53. Krok E. (2005). Telecentra – rozwój i funkcjonowanie. Materiały konferencyjne: „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”, 19 maja 2005, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin, s. 25-31.
 54. Krok E. (2006). Zarys algorytmizacji. W: E. Kolbusz, I. Rejer (red.), Wstęp do informatyki w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 193‑238.
 55. Krok E. (2006). Identyfikacja zasobów wiedzy i ich źródeł w przedsiębiorstwie. Personel i zarządzanie 1(190), s. 20-23.
 56. Krok E. (2006). Wdrożenie koncepcji pozyskiwania i kreowania wiedzy w przedsiębiorstwie. Personel i zarządzanie 2(191), s. 40-43.
 57. Krok E. (2006). Przeszkody w dzieleniu się wiedzą i jej upowszechnianiu w organizacji. Personel i zarządzanie 3(192), s. 29-31.
 58. Krok E. (2006). Wsparcie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie. Personel i zarządzanie 4(193), s. 35-38.
 59. Krok E. (2006). Wykorzystywanie wiedzy w przedsiębiorstwie.Personel i zarządzanie 5(194), s. 11-13.
 60. Krok E. (2006). Wiedzieć i działać. Personel i zarządzanie 6(195), s. 15-18.
 61. Krok E. (2006). Ocena metod prowadzenia internetowych badań ankietowych. ZN US Studia Informatica 19(419), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 45-53.
 62. Krok E. (2006). Komputer w edukacji najmłodszych. W: A. Szewczyk (red.), Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce. Printshop, Szczecin, s. 69-71.
 63. Krok E. (2006). Aspekty prawne e-biznesu. W: A. Szewczyk (red.), Podstawy e‑biznesu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 95-119.
 64. Krok E. (2007). Kluczowe aspekty zarządzania wiedzą. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 8, s. 91-97.
 65. Krok E. (2007). Zarządzanie wiedzą w dobie społeczeństwa informacyjnego. W: A. Szewczyk (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego. Printshop, Szczecin, s. 605-609.
 66. Krok E. (2007). Die elektronische Forschung der Firmen, die sich mit Personalrekrutierung auf dem deutschen Markt beschäftigen. W: J. Paradysz (red.) Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie. Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań, s. 376-385.
 67. Krok E. (2007). Benchmarking drogą w kierunku organizacji uczącej się, ZN US Studia Informatica 20(431), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 33-43.
 68. Krok E. (2007). Zarządzanie wiedzą. W: A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju. Difin, Warszawa, s. 172-236.
 69. Krok E. (2008). Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 13, s. 105-112.
 70. Krok E. (2008). Wpływ Internetu na komunikację interpersonalną. W: A. Szewczyk, E. Krok (red.), Fenomen Internetu. Hogben, Szczecin, s. 140-145.
 71. Krok E. (2008). Place of technology in knowledge management. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 3B, pp. 183-188.
 72. Krok E., Stempnakowski Z. (2008). Podstawy algorytmów. Schematy blokowe. Difin, Warszawa.
 73. Krok E. (2009). Personal engagement in knowledge sharing. International Journal of Management Cases, Vol. 11, issue 1, pp. 11-22. ISNN 1741-6264.
 74. Krok E. (2009). Rynek wiedzy. ZN US Studia Informatica 21(476), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 161-165.
 75. Krok E. (2009). Telefonia komórkowa – najbardziej popularna technologia mobilna. W: A. Szewczyk (red.), Multimedia i mobilność – wolność czy smycz? Hogben, Szczecin, s. 139‑146.
 76. Krok E. (2009). An analysis of employees’ inclination to knowledge sharing. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B, pp. 187-192.
 77. Krok E. (2009). Zarządzanie wiedzą – zestawienie elementów koncepcji. ZN US Studia Informatica 23(541), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 179-192.
 78. Krok E. (2009). Wspaniały Człowiek, Mentor i Przewodnik. ZN US Studia Informatica 24(576), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 33-34.
 79. Krok E. (2010). Gdzie jest to społeczeństwo informacyjne. Blog rodzinny. Praca zbiorowa, A. Szewczyk (red.), Hogben, Szczecin.
 80. Krok E. (2010). Technologia informatyczna jako czynnik motywujący do dzielenia się wiedzą w szpitalu. ZN US Studia Informatica nr 25(605), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 87-96.
 81. Krok E. (2011). Jakość usług medycznych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 38, s. 98-107.
 82. Krok E. (2011). Empirical studies on the influence of information technology on knowledge sparing. In: Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management No. 42, pp.71-87.
 83. Krok E. (2011). Analiza skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą na przykładzie badań wśród pracowników uczelni. ZN US Studia Informatica 27, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 129-140.
 84. Krok E. (2011). Media społecznościowe elementem systemu zarządzania wiedzą w firmie. ZN US Studia Informatica 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 49-62.
 85. Krok E. (2011). Pozyskiwanie i gromadzenie danych medycznych – analiza jakości. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 54, s. 288-298.
 86. Krok E. (2012). Efektywność w służbie zdrowia przez pryzmat jakości, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 25, s. 103-115.
 87. Krok E. (2013). Willingness to share knowledge as compared with selected social psychology theories. Contemporary Economics 7, s. 101-109.
 88. Krok E. (2013). Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą – koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania. Volumina, Szczecin.
 89. Krok E. (2013). Work commitment in the West Pomeranian Oncology Centre In Szczecin. Service Management nr 780, tom. 11, s. 23-33.
 90. Computer science – methods, models, applications. pod red. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok. ZN US Studia Informatica 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 151.
 91. Krok E. (2013). Piractwo komputerowe – aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne. Studia Informatica 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 53-66.
 92. Winiarska K., Krok E. (2014). Nauczanie rachunkowości w szkołach wyższych w Niemczech. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 79(135), s. 199-214.
 93. Krok E. (2014). Technologie informacyjne w nauczaniu i uczeniu się w społeczeństwie informacyjnym. Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa 2/2014 (23), s. 213-226.
 94. Krok E. (2104). Dzielenie się wiedzą wśród studentów. Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego 38 T.1, s. 159-168.
 95. Krok E. (2014). Kształcenie w zakresie TIK: dokumenty programowe wobec praktyki oraz potrzeb i oczekiwań uczniów. Zarządzanie i Edukacja 97, s. 211-230.
 96. Krok E. (2015). Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań. Studia Informatica nr 37. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 55-73.
 97. Krok E. (2016). Metody pomiaru szczęścia i jego zależność od dochodów. Studia Ekonomiczne – ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 286(6), s. 43-55.
 98. Krok E. (2016). Wpływ dochodów i pracy na poziom szczęścia. Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3, s. 120-131.
 99. Krok E. (2016). Cloud computing w zarządzaniu organizacją. Studia Informatica Pomerania nr 1(39), s. 61-71.
 100. Krok E. (2016). Rynek gier wideo i jego uczestnicy. Studia Informatica Pomerania nr 2(40), 49-60.
 101. Krok E. (2017). Społeczne i ekonomiczne korzyści z zarządzania wiekiem. Przegląd Organizacji nr 1.
 102. Krok E. (2017). Chmura obliczeniowa w przedsiębiorstwie. Kwartalnik Naukowy „Organizacja i Zarządzanie”

Raporty, ekspertyzy oraz publikacje powstałe w ramach projektów badawczych

 1. Krok E. (2005). Telepraca jako nowa forma organizacji pracy i zatrudnienia. Raport ekspercki na potrzeby projektu „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”. Projekt realizowany przez „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal.
 2. Krok E. (2005). Realizacja i zadania telecentrów. Studium przypadków. Raport ekspercki na potrzeby projektu „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”. Projekt realizowany przez „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal.
 3. Krok E. (2005). Rozwój powszechnej edukacji informatycznej. Ekspertyza na potrzeby opracowania „Strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2006-2013”.
 4. Krok E. (2005). Dostępność Internetu dla obywateli. Ekspertyza na potrzeby opracowania „Strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2006-2013”.
 5. Krok E. (2007). Zagadnienia gospodarowania w opiece zdrowotnej oraz analiza zmian techniczno-organizacyjnych w jednostce służby zdrowia pod kątem poprawy efektywności jej funkcjonowania. Opracowanie przygotowane na zlecenie Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o., wykonane w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn.: Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego i skalowalnego „Medycznego Systemu Informatycznego MSI” realizowanego przez ABG SPIN Spółka Akcyjna, (WKP_1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007/U).
 6. Krok E. (2007). Model badania dojrzałości organizacji. Opracowanie przygotowane na zlecenie Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o., wykonane w ramach projektu badawczo-rozwojowego : „Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego i skalowalnego „Medycznego Systemu Informatycznego MSI”, realizowanego przez ABG SPIN Spółka Akcyjna, (WKP_1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007/U).
 7. Krok E. (2009). System organizacji dokumentów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Opracowanie na potrzeby projektu: „Opracowanie usługi proinnowacyjnej – System Zarządzania Obiegiem Korespondencji, realizowanego przez firmę mis24.pl Sp. z o.o.

Sprawozdania i artykuły popularno-naukowe

 1. Krok E. (1998). Społeczeństwo globalnej informacji. Przegląd Uniwersytecki 10‑12(75‑77), s. 16.
 2. Krok E. (1999). Dylematy Naukowca. Przegląd Uniwersytecki 3-4(80-81), s. 4-5.
 3. Krok E. (1999). Globalna informacja. Przegląd Uniwersytecki 3-4(80-81), s. 17.
 4. Krok E. (1999). Społeczeństwo globalnej informacji. Przegląd Uniwersytecki 8‑12(85‑89), s. 26.
 5. Krok E., Pracowita M. (1999). Przyjemne z pożytecznym, czyli wakacyjny staż naukowy. Przegląd Uniwersytecki 8‑12(85-89), s. 23.
 6. Krok E. (1999). Gangsterzy informatycznej ery. Nowy Kurier 30(180) z 29.07.
 7. Krok E. (1999). Mistrzowie nowej gospodarki. Nowy Kurier 31(181) z 05.08.
 8. Krok E. (1999). Profesjonalne pozyskiwanie pracowników. Nowy Kurier 49(199) z 11.12.
 9. Krok E. (2000). Problem czasu oczekiwania. Przegląd Uniwersytecki 1‑3(90-92), s. 8-9.
 10. Krok E. (2000). Zarządzanie przez miłość. Wywiad z profesor Agnieszką Szewczyk. Przegląd Uniwersytecki 4‑6(93-95), s. 30-31
 11. Krok E. (2000). Zwei Polinnen an unserer Uni. Hochschul-Zeitung, Dezember 2000.
 12. Krok E. (2001). Globalna informacja – szansa czy ryzyko dla ekonomii. Przegląd Uniwersytecki 7-9(108-110), s. 47-48.
 13. Krok E. (2002). Telepraca – szansą czy zagrożeniem na rynku pracy? Przegląd Uniwersytecki 7-9(120-122), s. 42-43.
 14. Krok E. (2013). Realne przestępstwa w wirtualnym świecie. Przegląd Uniwersytecki 4‑6(245-247), s. 32-33.
 15. Krok E. (2015). Informacja publiczna czy wykluczenie cyfrowe? Biuletyn PTI, http://www.biuletyn.pti.org.pl/biuletyn-pti/spoleczenstwo-informacyjne/530-informacja-publiczna-czy-wykluczenie-cyfrowe, dostęp 15.05.2015.
 16. Krok E. (2016). „E-rozrywka obok czy zamiast karuzeli?” Biuletyn PTI, http://biuletyn.pti.org.pl/biuletyn-pti/spoleczenstwo-informacyjne/534-e-rozrywka-obok-czy-zamiast-karuzeli, dostęp 14.09.2016.