Książki

Profiessionalnaja i obszczestwiennaja diejatielnost’ poljakow w Gruzii wo wtoroj połowinie XIX-go i naczale XX-go wiekow, Tbilisi 1991.

Kraj Zakaukaski w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, Poznań 1999.

Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000.

Józef Chodźko 1800-1881. Polski badacz Kaukazu, Warszawa 2001.

Od Platona do Webera. Wybór tekstów źródłowych z historii myśli społecznej i socjologicznej, Szczecin 2002.

Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991-2000, Szczecin 2003.

Kaukaz w dobie globalizacji, Poznań 2005.

„Pomarańczowa rewolucja” – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej, Szczecin 2006.

Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, Szczecin 2008.

Polacy w Gruzji, Warszawa 2009.

Kaukaz między morzami Czarnym i Kaspijskim, Szczecin 2011.

Z kart historii Lubasza, Poznań 2012.

Zdzisław Orłowski (1892-1982). Powstańcze wspomnienia, Szczecin 2014.

Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki, Szczecin 2015.

Praca dyplomowa w pięciu krokach, Szczecin 2016.

Ukraina – czas przemian po rewolucji godności, Poznań 2017.

Powstaniec i obywatel z Wielkopolski – Zdzisław Orłowski, Poznań 2018.

 

Artykuły, komunikaty i recenzje

Polskij Dom w Tiflisie „Litieraturnaja Gruzija” 1991, nr 2, s. 211-222.

Poloneli karthograpchebi Sakarthweloszi „Czorochi” 1991, nr 1, s. 89-91.

Kościół rzymskokatolicki w Gruzji wczoraj i dzisiaj, w: Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, red. H. Kubiak, T. Paleczny, J. Rokicki, M. Wawrykiewicz, Wrocław-Kraków 1992, s. 119-124.

Ludwik Młokosiewicz – badacz flory i fauny Kaukazu „Przegląd Polonijny” 1992, Rok XVIII, z. 4 (66), s. 177-188.

Z historii katolickiego kościoła św. Piotra i Pawła w Tbilisi „Przegląd Wschodni” 1992, t. II, z. 1 (5), s. 191-199.

Tbilisis petre-pawles eklesis istoridan “Trudy Tbiliskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta im. Iwane Dżawachiszwili” 1992, t. 310, s. 224-231.

Świadomość narodowo-historyczna środowiska akademickiego w Tbilisi „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1993, t. II, z. 2 (3), s. 171-182.

Stan świadomości narodowej ormiańskiej młodzieży akademickiej „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1993, t. II, z. 2 (3), s.183-191.

Armenia i Gruzja – chrześcijańska enklawa na Kaukazie, w: Religie i kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, pod red. I. Borowik, A. Szyjewski, Kraków 1993, s. 47-52.

Dlaczego Czeczeni nie lubią Rosji ? „Życie i Myśl” 1995, Rok XLIII, nr 1 (425), s. 75-79.

[rec.] O narodach Kaukazu, W. Jagielski, Dobre miejsce do umierania, Poznań 1994, ss. 240; „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1995, t. 4, z. 1(6), s. 281-284.

Czy początek drugiej wojny kaukaskiej ?, „Życie i Myśl” 1995, Rok XLIII, nr 2 (426), s. 76-86.

Polskie ślady w czeczeńskiej historii „Przegląd Polonijny” 1995, Rok XXI, z. 3 (77), s. 17-34.

Kultura rosyjska w czasach przełomu „Życie i Myśl” 1995, Rok XLIII, nr 3 (427), s. 60-67.

Archiwum przy kościele św. Piotra i Pawła w Tbilisi „Archeion” 1995, t. XCIV, s. 112-120.

[rec.] Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, red. Z. Sułowski, J. Skarbek, Lublin 1995, ss. 179; „Życie i Myśl” 1995, Rok XLIII, nr 4 (428), s. 93-95.

Dlaczego Szewardnadze ? „Eurazja” 1996, Rok III, nr 1, s. 109-114.

Historyczne uwarunkowania sytuacji wyznaniowej w Rosji „Życie i Myśl” 1996, Rok XLIV, nr 2 (430), s. 17-35.

Tłumaczenie artykułu z gruzińskiego periodyku „Polityka”: A. Menteszaszwili, Konflikt gruzińsko-abchaski a Rosja „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich” 1996, t. V, s. 43-50

Świadomość narodowo-historyczna środowiska akademickiego w Tbilisi „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, Rok LVIII, z. 3, s. 113-128.

[rec.] G. Peradze, Uccholo piligrimta cnobebi Palestinis khartweli berebisa da khartuli monastrebis szesacheb, Tbilisi 1995, ss. 159; „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich ” 1996, t. V, s. 94.

[rec.] D. Gogoladze, Apchazta saeristawos drewandeli apchazetis dzwel etnosta winaobisa da stnosis mkwidrobis sakitchi, Tbilisi 1995, ss. 46; „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich” 1996, t. V, s. 98.

[rec.] Osietinskij wopros red. A. Bakradze, L. Tatiszwili, Tbilisi, 1994, ss. 344; „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 1996, t. V, z. 1 (8), s. 287-291. (publikacja została przetłumaczona i opublikowana w 1998 r. w Tbilisi).

Czeczenia i jej mieszkańcy w oczach Polaków „Etnografia Polska”, t. XLI, z. 1-2, s. 121-146.

Profesor Mikołaj Kwinichidze – Gruzin z Poznania „Pro Georgia” 1997, t. VI, s. 82-90.

Rosyjska nowożytna myśl polityczna „Życie i Myśl” 1997, Rok XLV, nr 4 (436), s. 14-35.

Głos w polsko-niemieckim dialogu „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, Rok LIX, z. 1, s.179-180.

Polskie badania wschodnie 1989-1996 „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, Rok LIX, z. 1, s. 181-183.

Czy wielki niemowa przemówi? O armii rosyjskiej w końcu 1996 roku „Życie i Myśl” 1997, Rok XLV, nr 1(433), s. 55-65.

Stosunki NATO-Rosja wiosną ‚ 97 „Życie i Myśl” 1997, Rok XLV, nr 2 (434), s. 62-68.

Dni Wilna w Poznaniu „Lithuania” 1997, nr 3/4 (24/25), s. 236-242.

O języku Gidarów i Centrum Afrykańskim w Poznaniu „Etnografia Polska” 1997, t. XLI, z. 1-2, s. 252-255.

O poznańskiej sympatii do Wilna „Etnografia Polska” 1997, t. XLI, z. 1-2, s. 250-252.

O badaniach nad konfliktami etnicznymi „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1997, t. VII, z. 2 (11), s. 358-362.

Południowa Osetia – osetyjski punkt widzenia „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1997, t. VII, z. 2 (11), s. 377-380.

Status narodowościowy Łemków „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1997, t. VII, z. 2 (11), s. 386-390.

Problemy wielokulturowości społeczeństwa polskiego. Konferencja w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, Rok LIX, z. 3, s. 205-207.

Problemy wierzących w Rosji w połowie ‚ 97 „Życie i Myśl” 1997, Rok XLV, nr 3 (435), s. 69-75.

Polska diaspora na Wschodzie – międzynarodowa konferencja naukowa w Łodzi, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 4 (285), s. 220-224.

Rosjanie pod koniec ‚ 97: „naród podzielony”? „Życie i Myśl” 1997, Rok XLV, nr 4 (436), s. 52-62.

[rec.] W. Materski, Georgia rediviva. Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918-1921, Warszawa 1994, ss. 252; „Przegląd Zachodni” 1997, nr 1(282), s. 231-235

[rec.] Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 5-7 grudnia 1994, red. I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz, Warszawa 1996, ss. 376; „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, Rok LIX, z. 2, s. 213-216.

[rec.] D. Bartkowiak, Ernest Malinowski budowniczy kolei transandyjskiej, ; „Etnografia Polska” 1997, t. XLI, z.1-2, s. 278-280.

[rec.] N. Dżawachiszwili, Szalikaszwilebi (peswebi, tradiciebi, drewandeloba), Tbilisi 1997, ss. 62; „Pro Georgia” 1997, t. VI, s. 105-109.

[rec.] W. Pańków, B. Gonczarz, G. Grigołaszwili, Transformacyja gosudarstwiennych priedprijatij Gruzii, Warszawa 1996, 39 s., w: „Pro Georgia” 1997, t. VI, s. 109-111.

[rec.] J. Thorwald, Iluzja. Żołnierze radzieccy w armii Hitlera, Warszawa-Kraków 1994, ss. 429; „Przegląd Zachodni” 1997, nr 4 (285), s. 195-200.

[rec.] E. Michna, Łemkowie: grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995, ss. 147, w: „Życie i Myśl” 1997, Rok XLV, nr 4 (436), s. 82-84.

Józef Chodźko – mierniczy Kaukazu „Przegląd Wschodni” 1998, t. IV, z. 4 (16), s. 819-852.

Kozacy w społeczeństwie rosyjskim „Przegląd Zachodni” 1998, nr 2 (287), s. 211-246.

Problem kształcenia studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Przegląd Polonijny” 1998, Rok XXIV, z. 3 (89), s. 103-116.

Wyznaniowe i polityczne oblicza Kaukazu, w: Nuntius Vetustatis. Prace poświęcone Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu, pod red. A. Bieniaszewski, R. Prinke, Poznań 1998, adres internetowy http://www.bkpan.poznan.pl/projekty-zakonczone/JW70/kaukaz.htm

Działania dyplomatyczne II Rzeczypospolitej na Kaukazie. Z historii kontaktów dyplomatycznych Polski z Kaukazem „Przegląd Wschodni” 1998, t. V, z. 3 (19), s. 463-488

Relacja Józefa Łaszkiewicza o gruzińskim powstaniu antybolszewickim 1924 roku „Pro Georgia”, t. VII, s. 137-149.

Ustrój polityczny Rosji po 1991 roku „Życie i Myśl” 1998, Rok XLVI, nr 1 (437), s. 61-69

O warszawskim Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych „Przegląd Zachodni”, nr 1 (286), s. 154-156.

Rosyjska gospodarka ‚ 98 – pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem „Życie i Myśl” 1998, Rok XLVI, nr 2 (438), s. 52-59.

Religie i Kościoły a władza i idee polityczne – historia i współczesność. Konferencja w UJ „Życie i Myśl” 1998, Rok XLVI, nr 2 (438), s. 60-63.

Osietinskij wopros, przekład z polskiego recenzji ogłoszonej w “Sprawach Nardowościowych. Seria nowa” (t. V, 1996) dokonany przez Irinę Zurabiszwili i Wojciecha Góreckiego, “Litieraturnaja Gruzija” 1998, Tbilisi nr 1-6, s. 202-208.

Aleksander Sołżenicyn mówi o Rosji w swoje osiemdziesiąte urodziny „Życie i Myśl” 1998, Rok XLVI, nr 3 (439), s. 72-76.

Czy współczesny islam zagraża Rosji? „Życie i Myśl” 1998, Rok XLVI, nr 4 (440), s. 60-64.

Oblicza Wschodu w kulturze polskiej. Konferencja w UAM, „Przegląd Zachodni” 1998, nr 3 (288), s. 259-261.

[rec.] R. Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997, t. 154, seria Źródła i monografie KUL, ss. 477; Życie i Myśl” 1998, Rok XLVI, nr 3 (439), s. 89-93.

[rec.] S. Wielisz, Gruzija. Kratkij obzor problem makroekonomiczeskoj polityki, Warszawa 1996, ss. 33; „Pro Georgia” 1998, t. VII, s. 171-174.

[rec.] I. Sinicyna, Problemy rieformirowanija socyalnoj zaszczyty i socyalnoj infrastruktury w Gruzii, Warszawa 1996, ss. 59; „Pro Georgia” 1998, t. VII, s.168-171.

[rec.] M. Lordkipanidze, Essays on Georgian History, Tbilisi 1994, ss. 210; „Pro Georgia” 1998, t. VII, s. 165-167.

[rec] D. Matelski, Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Poznań 1997, ss. 576; „Etnografia Polska” 1998, t. XLII, s. 216-220.

[rec.] opr. M. Gawęcki, J. Jaskulski, W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie. W stepi dalekoj. Poljaki w Kazachstanie, Poznań-Ałmaty, 1997, ss. 144; „Etnografia Polska” 1998, t. XLII, s. 221-224.

[rec.] R. Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997, 477 s.

[rec.] R. Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR: 1917-1939. Martyrologium, Lublin 1998, ss. 664; „Przegląd Zachodni” 1998, nr 4 (289), s. 176-181

Republika Zakaukaska widziana oczami Stanisława Jana Patka w 1927 roku “Pro Georgia” 1999, t. VIII, s. 86-91.

Wielokulturowość Kaukazu. W poszukiwaniu genezy zróżnicowania kulturowego regionu “Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1999, z. 14-15, s. 205-210.

Niepodległość krajów Europy Wschodniej 1918-1998, konferencja w UW „Życie i Myśl” 1999, Rok XLVI, nr 1 (441), s. 74-76.

O warszawskim Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych ”Studia Sociologica” nr 10, seria „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 1999, nr 254, s. 208-212.

Co dalej z rosyjską prezydenturą? “Życie i Myśl” 1999, Rok XLVI, nr 1 (441), s. 71-73.

Polacy w Armenii na tle dziejów ormiańskich w KUL. Konferencja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim “Życie i Myśl” 1999, Rok XLVI, nr 2 (442), s. 89-92.

Rosja a wojna w Jugosławii “Życie i Myśl” 1999, Rok XLVI, nr 2 (442), s. 84-88.

Rosyjska idea państwowa i narodowa w 1999 r. “Życie i Myśl” 1999, Rok XLVI, nr 3 (443), s. 74-77.

[rec.] E. Lijewska, Szkice kaukaskie. O twórczości wygnańczej Władysława Strzelnickiego, Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria literacka, t. XIII, Poznań 1998, 158 s., w: “Pro Georgia” 1999, t. VIII, s.132-135.

[rec.] Europa państw – Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. G. Babiński, W. Miodunka, Kraków 1995, 170 s., w: „Życie i Myśl” 1999, Rok XLVI, nr 1 (441), s. 86-89.

[rec.] E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995, 147 s., w: “Studia Sociologica”, nr 10, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1999, nr 254, s. 212-218.

Kaukaz [hasło w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, pod red. A. Poserna Zielińskiego, Świat grup etnicznych, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000, s. 69-77.

O poznańskim wkładzie w badania wielokulturowości “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, Rok LXII, z. 1, s. 219-222.

Problemy badań społecznych na terenie byłego Związku Radzieckiego (doświadczenia kaukaskie) “Studia Sociologica” 2000, nr 12, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 303, s. 127-146.

Wkład Chodźków herbu Kościesza w rozwój kultury Wschodu w XIX wieku, [w:] Polska diaspora na Wschodzie, red. J. Kmieciński, “Eastern Review” 2000, t. IV, s. 241-265 Kształtowanie się idei jedności kaukaskiej od średniowiecza do początków XX w. “Przegląd Zachodni”, nr 2 (295), s. 181-198.

Historyczne aspekty kulturowego zróżnicowania Kaukazu “Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2000, z. 16-17, s. 53-72.

Niepodległość krajów zakaukaskich po rozpadzie ZSRR „Obóz” 2000, nr 37, s. 65-92.

[rec.] T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Warszawa 1998, ss. 302; “Przegląd Zachodni” 2000, nr 2 (295), s. 229-233.

Od rozpadu ZSRR do niepodległej Armenii “Studia Polonijne” 2001, t. 22, s. 91-107.

Wersalskie źródła międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych “Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2001, z. 18, s. 93-108 .

Kaukaz we współczesnych stosunkach międzynarodowych ”Obóz” 2001, nr 38, s. 21-39.

Prophesori kwinichidze – karthweli poznanidan “Achali Poloneti” 2001, s. 112-114.

[rec.] Poznański rys polsko-rosyjskiej historii, A. Kijas, Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku; “Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2001, z. 18, s. 185-188.

[rec.] D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX w., Warszawa-Poznań 1999, ss. 464; “Etnografia Polska” 2001, t. XLV, z. 1-2, s. 230-232.

Rozważania Arystotelesa o człowieku jako istocie społecznej, w: Od Platona do Webera. Wybór tekstów źródłowych z historii myśli społecznej i socjologicznej, red. A. Furier, Szczecin 2002, s. 25-44.

O średniowiecznej hierarchii rzeczy Tomasza z Akwinu, w: Od Platona do Webera. Wybór tekstów źródłowych z historii myśli społecznej i socjologicznej, red. A. Furier, Szczecin 2002, s. 63-78.

Niccola Machiavellego Wykład związków polityki z moralnością, w: Od Platona do Webera. Wybór tekstów źródłowych z historii myśli społecznej i socjologicznej, red. A. Furier, Szczecin 2002, s. 79-100.

Projekt socjologii Augusta Comte’a, w: Od Platona do Webera. Wybór tekstów źródłowych z historii myśli społecznej i socjologicznej, red. A. Furier, Szczecin 2002, s. 193-212.

Polskie badania geografii Kaukazu od XVIII do XX w., w: Polacy w Gruzji, pod red. E. Walewandra, Lublin 2002, s. 139-159.

Hasła encyklopedyczne: Abłamowicz Ignacy, s. 22; Ankudowicz Wincenty, s. 75; Chodźko Józef, s. 324-325; Andrzejkowicz-Butowt Michał, s. 73; Baranowski Józef, s. 148; w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K. Dopierała, t. 1, Toruń 2003.

Hasła encyklopedyczne: Gruzja, s. 162-164; Gralewski Mateusz, s. 140; Gołembiowski Michał, s. 124; Kaukaska grupa polskich poetów, s. 385; Jaworski Hipolit Jan, s. 310; Janiszewski Leon, s. 288-289; w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K. Dopierała, t. 2, Toruń 2004.

Polityczne i ekonomiczne problemy współczesnego Azerbejdżanu, w: Polacy w Azerbejdżanie, pod red. E, Walewandra, Lublin 2003, s. 299-317.

Źródła przemian rosyjskiej mentalności w XX w., w: Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, pod red. A. W. Mikołajczak i M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2003, s. 217-244.

Kaukaski aspekt globalizacji, w: Globalizacja. Problemy i konsekwencje, pod red. W. Durka, D. Sierżański, J. Jończyk, Szczecin 2003, s. 144-156.

Znaczenie relacji między kościołem a władzami państwowymi w Gruzji od przyjęcia chrześcijaństwa po dzień dzisiejszy „Poznańskie Studia Etnologiczne” 2003, nr 6, Poznań, s. 145-158.

Problemy rosyjskiego prawosławia w XX w., w: Polska w Rosji – Rosja w Polsce. Stosunki polityczne, Dialog kultur i stosunki polityczne, praca zbiorowa pod red. R. Paradowskiego i Sz. Ossowskiego, Poznań 2003, s. 113-126.

Kaukaskie konflikty – przyczyna migracji dawniej i dzisiaj, w: Europa – Polska –Migracja, pod red. S. Wojciechowski, Poznań 2003, s. 107-118.

[rec.] U. Kaczmarek, Spod znaku Warneńczyka, Poznań 2002, ss. 404; “Etnografia Polska” 2003, t. XLVII, z. 1-2, s. 332-334.

Polska perspektywa wielkich migracji XX wieku „Edukacja Humanistyczna” 2004, nr 1-2, s. 90-101.

Hasła encyklopedyczne: Kościół św. Piotra i Pawła w Tbilisi, s. 16; Manglisi, s. 246; Młokosiewicz Ludwik, s.328-329; Mazan Julia, s. 267; Orłowski Maksymilian Hugo, s. 481, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K. Dopierała, t. 3, Toruń 2004.

Z historii polskiej obecności wojskowej w Iraku, w: Polska walcząca 1939-1945. Wydarzenia – kulisy – opinie, pod red. Z. Kachnicz, Koszalin 2004, s. 47-55.

Z historii polskiej obecności na Środkowym Wschodzie, Świat Słowian w języku i kulturze, t. V, pod red E. Komorowskiej i D. Dziadosz, Szczecin 2004, s. 32-39.

O rozumieniu problemów narodowościowych niepodległej Ukrainy, w: Europejskie dylematy i wyzwania, pod red. S. Wojciechowski, Poznań 2004, s. 149-158.

[rec.] S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002, ss. 325; “Przegląd Zachodniopomorski” 2004, nr 4, s. 211-215.

Zmieniający się Kaukaz na współczesnej mapie świata, w: Kaukaz w dobie globalizacji, red. A. Furier, Poznań 2005, s. 46-61.

Hasła encyklopedyczne: Piekarski Ludwik Roch, s. 59; Przybył N., s. 202; Pietraszkiewicz Ksawery, Ksawery. s. 64; Rawicz Stanisław, s. 249; Stebnicki.

Hieronim, s. 468-469; Statkowski Bolesław, s. 456; Starosielski Włodzimierz, s. 463; w: Encyklopedia emigracji polskiej i Polonii, pod red. K. Dopierała, t. 4, Toruń 2005.

Tbilisi, s. 100-101; Towarzystwo Charytatywne “Dobroczynność” w Tbilisi s. 137; Temir-chan-szura, s. 116; Waliszewski Zygmunt, s. 218-219; Zabłocki Łada Tadeusz, s. 364-366, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K. Dopierała, t. 5, Toruń 2005.

Harbin – ślady polskiej obecności na Dalekim Wschodzie, w: Represje Związku Sowieckiego wobec obywateli państwa polskiego w latach 1939-1956, pod red Z. Kachnicz, Koszalin 2005, s. 9-18.

Geneza przemieszczeń ludności polskiej w ZSRR w latach 1940-1941 i ich tło polityczne, w: Materiały sympozjum z 13 kwietnia 2005 r. – 65 lat od masowych wywózek na Sybir, Szczecin 2005, s. 7-16.

Od kozackiej hetmanszczyzny do niepodległego państwa ukraińskiego, w: „Pomarańczowa rewolucja” – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej, red. A. Furier, s. 8-35.

Azerbejdżan we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: Tempus nostrum est. Tempus nostrum est. Księga pamiątkowaofiarowana profesorowi Edwardowi w 60 lecie urodzin profesorowi Edwardowi Włodarczykowi, pod red. W. Stępiński, D. Szurda, R. Techman, Szczecin 2006, s. 179-193.

Kształtowanie się chińskiej polityki mniejszościowej „Problemy Humanistyki” 2006, nr 12, s. 19-32.

Ponary – miejsce kresowej martyrologii obywateli II Rzeczypospolitej „Edukacja Humanistyczna” 2006, nr 1, s. 146-153.

Kaukaz Północny – spojrzenie z Polski, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, pod red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006, s. 95-110.

Kształtowanie się stosunków rosyjsko-azerbejdżańskich od XVIII wieku po dzień dzisiejszy, w: Niemcy Europa Świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi, pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2007, s. 315-323.

Generał Władysław Anders w relacjach żołnierzy, w: Armia Andersa nadzieja zesłańców, Materiały Sympozjum zorganizowanego 13 kwietnia 2007 r., Związek Sybiraków Oddział Szczecin 2007, s.104-112.

Propaganda Polski Ludowej wobec gen. Władysława Andersa „Zesłaniec” 2007, nr 32, s. 19-29.

Strzemeski Bronisław, hasło w: Polski Słownik Biograficzny, t. XLV/1, z. 184, Warszawa-Kraków 2007, s. 32.

Władysław Anders pro memoriam „Kurier Szczeciński” nr 132 z 10 lipca 2007, s. 20.

Gruzin przeciwko Gruzinowi „Kurier Szczeciński”, nr 192 z 3 października 2007, s. 14.

Polski wkład w poznanie i rozwój Dalekiego Wschodu, w: Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, Szczecin 2008, red. A. Furier, s. 7-26.

The Status of The Caspian Sea and the Policy of the Caspian Sea Region’s States “Studia Maritima” 2008, vol. XXI, s. 91-112.

Katolicy w Baku – między wiarą i polityką, w: Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. w: Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, pod red. P. Olszewskiego, K. Borkowskiego, Piotrków Trybunalski 2008, s. 279-295.

Z historii katolickiej parafii w Baku w drugiej połowie XIX w. „Studia Polonijne” 2008, t. 29, s. 263-281.

Kaukaz na styku Europy i Azji, w: Drogi i bezdroża komunikacji, pod red. P. Bering i Grzegorz Łukomski, Gniezno 2008, s. 37-46.

Polish People’s Republic Propaganda and General Władysław Anders, w: General Władysław Anders, Soldier and Leader of the free Poles in Exile, pod. red. J. Pyłat, J. Ciechanowski, A. Suchcitz, Londyn 2008, s. 207-233.

[rec.] Musa Gasimli, Azierbajdżan w mieżdunarodnych kulturnych swiazjach (1946–1990); ”Dzieje Najnowsze” 2008, nr 2, s. 204-205.

Kultura gruzińska a europejska – z historii wzajemnych oddziaływań „Studia Europea Gnesnensia”, t. 1-2, Poznań-Gniezno 2010, s. 119-139.

Turcja i Kaukaz w polskich planach politycznych od końca XVIII do połowy XIX wieku, w: Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznicę urodzin, pod red. M. Hejgera i W. Skóry, Pruszcz Gdański – Słupsk 2010, s. 175-185.

[rec.] I. Kabzińska, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Warszawa 2009, ss. 228; „Athenaeum” 2010, nr 24, s. 212-216.

Przemiany polityczne we współczesnej Gruzji a aktywność społeczna jej mieszkańców „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych – OL PAN” 2011, vol. VI, s. 157-178.

Polski obraz Kaukazu – od relacji zesłańców i podróżników do publikacji naukowych „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” 2011, t. XXI, s. 139-163.

O potrzebie prowadzenia badań wschodnich w Szczecinie „Przegląd Zachodniopomorski” 2011, nr 2, s. 173-188.

[rec.] Białe plamy. Czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach (1918-2008), red. naukowa Adam D. Rotfeld i Anatolij W. Torkunow, Wydawnictwo PISM, Warszawa 2010, ss. 907; „Atheaneum” 2011, nr 31, s. 213-218.

[rec.] S. Segeda, Getmanski mogiłi, Kijów 2010, ss. 438; „Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka” nr 3-4 (II), s. 229-234.

Badania wschodnie w Polsce i na świecie ”Przegląd Wschodni” 2012, t. XII, z. 2(46), s. 343-372.

Kilka uwag o rozwoju procesów integracji i dezintegracji w Rosji, w: Homo Comunicans: cziełowiek w prostranstwie mieżkulturnych kommunikacyj, pod red. K. Janszek, J. Miturska-Bojanowska, R. Gawarkiewicz, Szczecin 2012, s. 27-40.

Bitwa pod Didgori w 1121 r. w gruzińskiej historii i świadomości historycznej, w: Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, pod red. J. M. Piskorskiego, Warszawa 2012, s. 223-247 (przypisy s. 396-399).

Juliusz Strutyński w polskich badaniach Kaukazu, wstęp do edycji internetowej jego publikacji Kilka badań geologicznych i dziejowych Kaukazu [w:] „Biblioteka Kaukaska”, pod red. J. Wołczański, Kraków 2013, s. 4-22, http://dobra-strona.nazwa.pl/biblioteka/ksiegozbior_1/kilka_badan.pdf

Michał Gołembiowski – polski topograf w armii rosyjskiej, w: Wrogowie, sojusznicy, Towarzysze broni. Polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku, pod red. J. Wojtkowiak, Poznań 2013, s. 149-160.

Koncepcja metodologiczna Aleksandra Dugina w badaniach elit kaukaskich – próba implementacji w: Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, pod red T. Bodio, Warszawa 2014, t. 8, s. 45-73.

Polskie badania Kaukazu a wyzwania współczesnej nauki „Nowa Polityka Wschodnia” 2014, 2 (7), s. 103-133.

Polscy misjonarze katoliccy na Kaukazie od XVII do początku XVIII wieku „Czweni sulierebis balawari” 2015, t. VII, s. 302-308.

Polskie zainteresowania poezją Szoty Rustawelego w XIX w. „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” 2015, t. 25, s. 59-72.

[rec.] I wojna światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918. Studia i materiały, pod red. Andrzeja Krzaka, Szczecin 2014, Wydawnictwo Minerwa, ss. 405 „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2015, nr 1 (XVIII), s. 109-114.

Pomniki w polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej polityce historycznej, w: Dialog kultur i społeczeństw, red. B. Afeltowicz, J. Miturska-Bojanowska, H. Walter, Szczecin 2016, s. 47-60.

O znaczeniu działań Wizytatorów Kościołów Rzymskokatolickich na Kaukazie i Zakaukaziu w XIX w., w: Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016, s. 261-282.

Konstantine Sapariszwili (1887-1973) – gruziński duchowny Kościoła Rzymsko-katolickiego „Czweni sulierebis balawari” 2017, t. IX, s. 360-369 .

Polacy w najnowszej historii Batumi, Batumi casruli da tanamedroweba, Batumi 2017, s. 326-342.

Maksymilian Orłowski – polski duchowny w Tbilisi „Czweni sulierebis balawari” 2018, t. X, s. 485-494.

 Polityka Rosji po 1991 r. a bezpieczeństwo Europy Wschodniej „Nowa Polityka Wschodnia” 2018, nr 1(16), s. 7-25.

 Polska aktywność dyplomatyczna w Turcji, Persji i na Kaukazie w XVI i XVII wieku, w: Systemy polityczne i kultura prawna państw azjatyckich, red. J. Marszałek-Kawa, M. Bidziński, Toruń 2018, s. 204-232.

 Maksymilian Orłowski (1807-1891) – polski duchowny katolicki w Tbilisi „Czweni Sulierebis Balawari”, t. X, Batumi 2018, s. 485-494.

 Europa Wschodnia po 1991 roku: między Rosją i Zachodem, red. T. Czapiewski, M. Smolaga, Szczecin 2018, s. 175-190.  

 Polska aktywność polityczna w Turcji, Persji i krajach kaukaskich w XVIII wieku, w: Bliski Wschód – czynniki i skutki destabilizacji, red. J. Marszałek-Kawa, B. Grenda, Toruń 2019, s. 156-176.